Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu năm học 2020-2021

1. Hiệu trưởng : Lê Minh Thơ

Điện thoại: 0982503363

Phụ trách chung; công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách; kế hoạch tài chính, tài sản nhà trường.

Chuyên môn : Giảng dạy môn Ngữ Văn

  

2.Phó Hiệu Trưởng: Ngô Văn Quý (Phụ trách ngoài giờ)  

 3.Phó Hiệu Trưởng : Huỳnh Tấn Bình

    Chuyên môn : Toán

 

HÌNH ẢNH

 

(Đang cập nhật)