Giới thiệu tổ Hóa

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Mai Thị Trúc TTCM Hóa học
2 Võ Thị Chữ GV Hóa học
3 Võ Thị Nghĩa GV Hóa học
4 Trần Thị Dương Nhi GV Hóa học
5 Huỳnh Thị Thuý Phượng GV Hóa học
6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết GV Hóa học
7 Lương Tú Uyên GV Hóa học
8 Lê Thị Thanh Dung GV GVTB+ Hóa
9 Lương Ái Sương GV Hóa học