Giới thiệu tổ Hóa

tohoa

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Võ Thị Chữ GV Hóa học
2 Võ Thị Nghĩa GV Hóa học
3 Trần Thị Dương Nhi GV Hóa học
4 Nguyễn Lượng GV Hóa học
5 Huỳnh Thị Thuý Phượng GV Hóa học
6 Trần Thị Quyên TTCM Hóa học
7 Ngô Thị Thuật GV Hóa học
8 Mai Thị Trúc GV Hóa học
9 Lê Thị Thanh Dung GV GVTB+ Hóa
10 Lương Ái Sương GV Hóa học