Giới thiệu tổ Lý - Công nghệ

tolycongnghe

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

 

1 Trương Quý Thọ GV Lý- C. Nghệ
2 Châu Thị Hồng Hà GV Lý- C. Nghệ
3 Phạm Thị Thu Hiền GV Lý- C. Nghệ
4 Phạm Thị Hồng Linh GV Lý- C. Nghệ
5 Trần Thị Châu GV Lý- C. Nghệ
6 Hồ Thị Thu Lũy GV Lý- C. Nghệ
7 Trần Thị Thùy Trang GV Lý- C. Nghệ
8 Trần Văn Trắc TTCM Lý- C. Nghệ
9 Nguyễn Thị Trung GV Lý- C. Nghệ
10 Hồ Thị Mỹ Nguyệt GV Lý- C. Nghệ
11 Đặng Văn Vinh GV C. Nghệ
12 Trương Công Cường GV Vật lý
13 Nguyễn Hồng Phượng GV Lý- C. Nghệ
14 Nguyễn Thị Đinh Hương GV Lý- C. Nghệ