Giới thiệu tổ Lý - Công nghệ

tolycongnghe

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

 

1 Hồ Thị Thu Lũy TTCM Lý-C.Nghệ
2 Phạm Thị Hồng Linh TPCM Lý-C.Nghệ
3 Phạm Thị Thu Hiền GV Lý- C. Nghệ
4 Trần Thị Châu GV Lý- C. Nghệ
5 Trần Thị Thùy Trang GV Lý- C. Nghệ
6 Trần Văn Trắc GV Lý- C. Nghệ
7 Nguyễn Thị Trung GV Lý- C. Nghệ
8 Hồ Thị Mỹ Nguyệt GV Lý- C. Nghệ
9 Lê Thị Minh Nguyệt  GV Lý-C.Nghệ 
10 Nguyễn Hồng Phượng GV Lý- C. Nghệ
11  Trần Thị Bích Anh GV   Lý_C.Nghệ