Giới thiệu tổ Ngoại Ngữ

tongoaingu

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Huỳnh Thị Ngọc Lan                GV Tiếng Anh
2 Hoàng Thị Hoa GV Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Huệ Nga GV Tiếng Anh
4 Nguyễn Thị Kim Ngân GV Tiếng Anh
5 Huỳnh Thị Như Nguyện GV Tiếng Anh
6 Nguyễn Thị Phúc TTCM Tiếng Anh
7 Võ Thị Thuỳ Vân GV Tiếng Anh
8 Lê Thị Xuân Yên GV Tiếng Anh
9 Nguyễn T Quế Bình Minh GV Tiếng Anh
10 Phan Trần Mỹ Duyên GV Tiếng Anh
11 Nguyễn Thị Thảo Phương GV Tiếng Anh