Giới thiệu tổ Ngoại Ngữ

tongoaingu

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Nguyễn Thị Huệ Nga TTCM Tiếng Anh
2 Huỳnh Thị Hiền Vi GV Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Kim Ngân GV Tiếng Anh
4 Huỳnh Thị Như Nguyện GV Tiếng Anh
5 Nguyễn Thị Phúc GV Tiếng Anh
6 Lê  Thị Bảy GV Tiếng Anh
7 Lê Thị Xuân Yên GV Tiếng Anh
8 Nguyễn T Quế Bình Minh GV Tiếng Anh
9 Phan Trần Mỹ Duyên GV Tiếng Anh
10 Phan Thị Hạ GV Tiếng Anh
11 Huỳnh Thị NGọc Lan GV Tiếng Anh