Giới thiệu tổ Sinh

tosinh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Nguyễn Thị Xuân Dược TTCM Sinh
2 Nguyễn Thị Hoa GV Sinh + C nghệ
3 Nguyễn Thị Kim Thắm GV Sinh
4 Bùi Thị Kim Dung GV Sinh + C nghệ
5 Nguyễn Thị Tuyền GV Sinh
6 Lê Thi Thanh Ty  GV Sinh + C nghệ
7 Võ Thị Hoài Thông GV Sinh