Giới thiệu tổ Thể Dục - Quốc phòng

Hình ảnh: Đang cập nhật

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Trần Trung Phước GV TD+ QP
2 Võ Duy Lâm GV TD+ QP
3 Trần Văn Tân TTCM TD+ QP
4 Phan Đình Lợi GV TD+ QP
5 Huỳnh Ngọc Thịnh GV Thể dục
6 Trần Văn Ba GV Thể dục
7 Nguyễn Như Ý GV Thể dục