Giới thiệu tổ Văn phòng

Hình ảnh: Đang cập nhật

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng TT Thư viện
2 Đặng Tiến Dũng NV Bảo vệ
3 Võ Thành Chung BV Bảo vệ
4 Lê Thị Bích Hằng Kế toán
5 Đoàn Thị Kim Nam NV Giáo vụ
6 Huỳnh Thị Kim Thoa NV Thủ quỹ
7 Nguyễn Khánh Lynh NV Thiết bị
8 Thái Thị Hồng Thu NV Tạp vụ
9 Đỗ Thị Thanh Thương NV Văn thư
10 Ung Tấn Thanh NV Giám thị
11 Bùi Văn Ngọc NV Giám thị
12 Bùi Viết Huệ NV Y tế